• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Tổng Giám đốc

Trần Thành

Họ và tên: Ông Trần Thành

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 25/12/1978

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Anh 4x6


Họ và tên:Ông Trần Duy Hưng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày sinh:11/05/1975

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

2


Họ và tên: Ông Phạm Duy Huân

Chức vụ: Phó TGĐ Công ty

Năm sinh: 1976

Trình độ: Kỹ sư Điện khí hóa