• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21/3/2023, tại Hội trường Tiêu Giao, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

Về dự Đại hội Cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP; Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn sở hữu tại các Công ty con và Công ty liên kết: tiếp tục thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%, thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn sở hữu của Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Năm 2022, Công ty CP Viglacera Hạ Long đạt mức doanh thu hợp nhất là 1.623,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8,7 tỷ đồng.

resized IMG_8302

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

resized IMG_8223

Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị trước Đại hội

resized IMG_8183

Ông Trần Thành, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo tại Đại hội

resized IMG_8205

Ông Trần Trung Kiên, Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

resized IMG_8247

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

resized IMG_8263

resized IMG_8257

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đính kèm dưới đây.