• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 21/3/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được tổ chức tại trụ sở của Công ty (P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong về chiến lược đầu tư, phát triển SXKD của Công ty. Chi tiết các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội.

Tải về: [Biên bản ĐHĐCĐ 2023] - [Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023]