• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo tới Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21 tháng 3 năm 2023.

2- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3- Thư mời họp đã được gửi cho Quý cổ đông theo đường bưu chính đảm bảo đúng quy định.

4- Theo quy định, các Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/2/2023 đều có quyền dự họp. Chi tiết danh sách Cổ đông (chốt ngày 20/2/2023): Tải về.

5- Các nội dung dự kiến trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được HĐQT Công ty họp thống nhất tại Nghị quyết họp ngày 28/2/2023. Chi tiết theo file đính kèm: [TẢI VỀ]

6- Dự thảo các tài liệu cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Quý cổ đông vui lòng tham khảo dưới đây:

+ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Thư xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Dự thảo các Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2023: [BAN TGĐ] - [BAN KS] - [HĐQT]

+ Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Các mẫu đơn đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS:

[MẪU ĐỀ CỬ DÀNH CHO CÁ NHÂN] - [MẪU ĐỀ CỬ DÀNH CHO TỔ CHỨC] - [MẪU TỰ ỨNG CỬ]

+ Mẫu khai Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BKS và Bản cam kết: [MẪU KHAI SYLL] - [BẢN CAM KẾT]

+ Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Mẫu phiếu đăng ký phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023: [TẢI VỀ]

+ Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: [DỰ THẢO BIÊN BẢN] - [DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT]

7- Thông tin ứng cử viên bầu tham gia HĐQT và Ban kiểm soát:

+ Ông Trần Thành (ứng cử viên bầu tham gia HĐQT do Tổng công ty Viglacera đề cử), chi tiết thông tin ứng cử viên: Tải về.

+ Ông Nguyễn Quang Hải (ứng cử viên bầu tham gia Ban KS do Tổng công ty Viglacera đề cử), chi tiết thông tin ứng cử viên: Tải về.

8- Báo cáo kiểm toán năm 2022 của Công ty, Quý cổ đông truy cập theo đường link:Tại đây

9- Các thông tin liên quan khác của kỳ họp Công ty sẽ cập nhật kịp thời trên website tại địa chỉ: www.viglacerahalong.vn(mục Tin tức/Quan hệ cổ đông).

Hoặc Quý cổ đông vui lòng liên hệ về địa chỉ sau đây để biết thêm chi tiết:

Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203.3840560 - 0983.625003 *** Số fax: 0203.3846577