loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

There are no translations available.

Ngày 22/04/2022, tại Nhà máy Ngói Tiêu Giao, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Về dự Đại hội Cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP; Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; 55 đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 07 người trong đó 02 người là thành viên độc lập HĐQT; Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 người; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022, mua lại cổ phần nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Đông triều từ 40% lên 65% và lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.

Năm 2021, Công ty CP Viglacera Hạ Long đạt mức doanh thu hợp nhất là 1.636,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 56,32 tỷ đồng.

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhận sau thuế năm 2021, chia cổ tức 17,5% trên vốn điều lệ, trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, trích quỹ khen thưởng phúc lợi, trích quỹ đầu tư phát triển.

z3359477037324 8c6bfdfd463ec4bbef1825781048e7e2

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

resized IMG_7486

Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị trước Đại hội

resized IMG_7455

Ông Trần Hồng Quang, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo tại Đại hội

resized IMG_7491

Bà Phạm Ngọc Bích, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

resized IMG_7459

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

resized IMG_7505

resized IMG_7505

Các cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

resized IMG_7543

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt tại Đại hội

resized IMG_7547

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu các chức danh như sau:

- Ông Trần Hồng Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Nhâm Sỹ Tiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Trần Duy Hưng bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Phạm Ngọc Bích giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các quyết định bổ nhiệm chi tiết được đính kèm dưới đây: [TẢI VỀ]