• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 27/04/2018, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Về dự Đại hội cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP, đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Các đ/c thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; 72 đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền đại diện cho 23.148.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hữu Mão – Giám đốc Nhân sự thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty tới Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đạt được trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2018; Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Phương án phân phối lợi nhận năm 2017 của Công ty mẹ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Năm 2017, Công ty CP Viglacera Hạ Long đạt mức doanh thu hợp nhất là 2.039 tỷ đồng bằng 103,4% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 187,7 tỷ đồng bằng 112,5% so với kế hoạch.

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhận sau thuế năm 2017 với các mức trích quỹ đầu tư phát triển; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; Thưởng cho Ban điều hành, trả thù lao cho HĐQT và Chia cổ tức 25% vốn điều lệ.

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1985, Giám đốc đầu tư Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ông Bùi Văn Tốt, sinh năm 1989, Phó Giám đốc đầu tư Công ty TNH Quản lý quỹ SSI trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

z971926568608 3b699f4d22df591d8fdf86a5cc1c770a

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018 

z971926568608 3b699f4d22df591d8fdf86a5cc1c770a

Ông Trần Hồng Quang, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

z971932760207 9d1ed9130fb742ed74ff0a1132b355b8

Bà Ngô Thùy Trang thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

z971926568608 3b699f4d22df591d8fdf86a5cc1c770a

z971926568608 3b699f4d22df591d8fdf86a5cc1c770a

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của Quý cổ đông, thể hiện niềm tin vào sự thành công và phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: