• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Quan hệ Cổ đông

Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 17.5.2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19/5/2022, 14:03 )

Đọc thêm...

Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)


Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 (cập nhật)

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 như sau

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 29/4/2022, 08:02 )

Đọc thêm...

Thông báo danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Viglacera Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027


Thông báo danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Viglacera Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13/4/2022, 13:36 )

Đọc thêm...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-Công ty CP Viglacera Hạ Long


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-Công ty CP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và mời Quý cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với thông tin tổ chức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 12/4/2022, 07:50 )

Đọc thêm...

Thông báo thời gian chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022


Thông báo thời gian chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời gian chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

Đọc thêm...

Điều chỉnh nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long


Điều chỉnh nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 01.11.2021, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã có quyết định điều chỉnh nhân sự của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc Hội đồng quản trị). Chi tiết theo file đính kèm: [QĐ điều chỉnh]...

Đọc thêm...

Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - CTCP Viglacera Hạ Long


Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - CTCP Viglacera Hạ Long

Ngày 26.10.2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27/10/2021, 09:18 )

Đọc thêm...

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long bầu Phó Chủ tịch và bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên


Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long bầu Phó Chủ tịch và bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Ngày 29/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất quyết nghị:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 02/8/2021, 13:44 )

Đọc thêm...

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020


Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 như sau:

Đọc thêm...

Điều lệ, Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS tại CTCP Viglacera Hạ Long


Điều lệ, Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS tại CTCP Viglacera Hạ Long

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Viglacera Hạ Long ngày 21/4/2021 đã thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, chi tiết các nội dung như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 24/4/2021, 10:17 )

Đọc thêm...