loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: Ngày 20/4/2024 (Thứ 7). Bắt đầu từ 8h00 ngày 20/4/2024 Ban tổ chức Đại hội tổ chức đón tiếp Cổ đông và phát tài liệu cho Cổ đông dự họp.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long, Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3. Điều kiện tham dự kỳ họp:Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Viglacera Hạ Long có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 15/3/2024 đều có quyền dự họp (hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ).

4. Thông báo mời họp đã được Công ty gửi theo hình thức thư đảm bảo tới Quý Cổ đông qua đường bưu chính từ ngày 20/3/2024.

5. Các tài liệu có liên quan của kỳ họp Quý Cổ đông vui lòng tham khảo thêm dưới đây:

+ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Dự thảo Báo cáo của HĐQT: [Tải về]

+ Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành: [Tải về]

+ Dự thảo Báo cáo của BKS: [Tải về]

+ Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Phiếu đăng ký phát biểu tại ĐHĐCĐ: [Tải về]

+ Phụ lục tổng hợp các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động HĐQT: [Tải về]

+ Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán, Quý cổ đông truy cập tại đây:https://viglacerahalong.vn/vi/tin-tuc/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/987-bao-cao-tai-chinh-2023-vhl-sau-kiem-toan.html

6. Các thông tin liên quan khác Công ty sẽ cập nhật kịp thời trên website www.viglacerahalong.vn(mục Tin tức/Quan hệ cổ đông)

Trân trọng !