loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 20/4/2024, tại Hội trường Tiêu Giao, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

Về dự Đại hội Cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP; Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Năm 2023, Công ty CP Viglacera Hạ Long đạt mức doanh thu hợp nhất là 1.229,2 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đính kèm dưới đây.

(*) Biên bản ĐHĐCĐ 2024: [Tải về]

(*) Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024: [Tải về]

resized Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

resized Anh BồngÔng Hoàng Kim Bồng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera phát biểu tại đại hội

resized Anh TiệnÔng Nhâm Sỹ Tiện - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị trước Đại hội

resized Anh Thành

Ông Trần Thành, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo tại Đại hội.

resized Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

resized Biểu quyết

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Các cổ đông phát biểu tại Đại hội:

resized Cổ đông 3resized Cổ đông 3resized Cổ đông 3

Quang cảnh tại Đại hội:

resized Quang cảnh 2resized Quang cảnh 2