• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 22/04/2021, tại Nhà máy Ngói Tiêu Giao, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Về dự Đại hội Cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP; Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; 72 đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền đại diện cho 21.618.708 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là 3 người (không bầu thêm thành viên); Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021.

Năm 2020, Công ty CP Viglacera Hạ Long đạt mức doanh thu hợp nhất là 1.904 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 104,7 tỷ đồng.

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhận sau thuế năm 2020, chia cổ tức 22% vốn điều lệ, trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, trích quỹ khen thưởng phúc lợi, trích quỹ đầu tư phát triển.

resized IMG_6990

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

resized IMG_6949

Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị trước Đại hội

resized IMG_6974

Ông Trần Hồng Quang, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội

resized IMG_6999

resized IMG_6999

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

resized IMG_7042

resized IMG_7042

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

resized IMG_7064

Ông Nhâm Sỹ Tiện, thành viên HĐQT phát biểu đại đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp [http://viglacerahalong.vn/vi/tin-tuc/quan-he-co-dong/909-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-thuong-nien-2021.html]